Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2012

filipmruz
4441 cc5a 500
Reposted frombraenn braenn
filipmruz
4442 19be
Reposted frompf3ffi pf3ffi
filipmruz
4497 c39c 500
Reposted fromadek adek
filipmruz
4536 89f0
Reposted frompf3ffi pf3ffi
filipmruz
Reposted fromicono icono
filipmruz
filipmruz
4659 5dbc 500
Reposted frompolitfolk politfolk
filipmruz
filipmruz
Reposted fromyetzt yetzt
filipmruz
filipmruz

Widokówka z miasta socjalistycznego - Adam Ważyk

O świcie niecierpliwa,
niesyta swojego piękna,
syczała lokomotywa
nad dziewczyną, która uklękła.

Ktoś, kto przelotnie zobaczył
pogański profil dziewczyny,
opacznie sobie tłumaczył,
że modli się do maszyny.

A jej tylko drgała warga,
gdy ranną racją oliwy,
maściła, czuła kolejarka,
tłoki lokomotywy.

http://www.hamlet.edu.pl/teksty/?id=socrealizm&idu=002
Reposted fromsasquach sasquach
filipmruz
5544 cb38
Reposted fromironmike ironmike
filipmruz
filipmruz
Reposted fromdembus dembus

June 10 2011

filipmruz
Death Colossus:Breath of Death
Reposted fromreplugged replugged
filipmruz
8883 5774 500
Reposted fromwinduru winduru
filipmruz
fire lava Colossus
Reposted fromreplugged replugged

May 27 2011

filipmruz
filipmruz
1235 6521
Reposted fromzyraf zyraf
filipmruz
1238 2942 500
umarłeś zegarku...
Reposted fromcosdziwnego cosdziwnego
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl